Dilinizi seçin

HDB – Halkçı Devrimci Birliği, Berlin’deki Türk sosyal demokratlarının örgütüdür. Siyasi partilere bağlı değildir, ancak sosyal demokrat parti ve kuruluşlarla yakın çalışma içindedir. 1973 yılında kurulan HDB, Avrupa’daki Türk sosyal demokratlarının üst kuruluşu HDF – Sosyaldemokrat Halk Dernekleri Federasyonu’nun kurucu üyesidir.

HDB, yurttaşlarımızın ikili konumda yaşadıkları bilincinden yola çıkarak, hem Almanya‘ya hem de Türkiye'ye yönelik çalışmalar yapar.

HDB, Avrupa ülkelerinde göçmenlerle yerli halk arasında eşit haklarla daha iyi birlikte yaşamı n gerçekleşmesi için çalışmalar yapar. Böylesi bir yaşamın temel ilkeleri:
 • Toplumsal yaşamın her alanında eşit haklar ve fırsat eşitliği
 • Yasal güvence ve politik katılım hakkı
 • Kültürel çoğulculuğun ve kültürlerin eşdeğerliliğinin kabulü
 • Kültürünü ve anadilini yaşatma ve geliştirebilme hakkı
 • Önyargıların ve dışlamaların yok edilmesi
HDB, herkesin dini görüşlerine saygı gösterir. Kişilerin, inançlarından veya inançsızlıklarından dolayı  baskı görmelerine, dışlanmalarına ve dinin politik araç yapılmasına karşı çıkar. Laikliği savunur. Laikliğin karşısındaki politik hareketlerle mücadeleyi görev bilir. HDB, her türlü gericiliğe, faşizme, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele eder.

HDB, sosyal demokrasinin temel ilkelerine bağlıdır. Bunun anlamı:
 • Özgürlükçü demokratik düzeni çalışmasının vazgeçilmez ön koşulu olarak görür.
 • Herkesin kendisine ve topluma karşı sorumlu olarak geliştirebileceği bir toplumun oluşması için çalışır.
 • Herkes için özgürlük, adalet ve dayanışma için çalışır.
 • Sosyal ve politik haksızlıkların ortaya çıkışına karşı ve politik ve sosyal sorunların çözümüne aktif katkıda bulunur.
HDB‘nin öncelikli amaçları:
 • Göçmen politikası: Berlin’deki Türklerin yasal, politik, ekonomik ve sosyo-kültürel sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve göçmenlerin toplumsal yaşamın tüm alanlarında eşit haklar elde etmeleri için çalışmalar yapmak;
 • Uluslararası dayanışma: Avrupa'da dayanışma ve dostluk içinde birlikte yaşama ve uluslararası dayanışmaya katkıda bulunmak;
 • Grup çalışmaları: Kadınlar, yaşlılar ve gençlere yönelik grup çalışmaları;
 • Politik eğitim çalışmaları: Demokratik düzen ve uluslararası dayanışma ilkelerinde eğitici çalışmalar yapmak;
 • Kültürel etkinlikler: Türklerin burada kültürel benliklerini yaşatmaları ve gelişitrmeleri için çalışmalar yaparken, Almanlar ve diğer göçmenlerle yakınlaşmayı ve uyumu sağlayacak çalışmalar yapmak.
HDB amaçlarına ulaşmak için:
 • Toplantılar, seminerler ve kurslar düzenler
 • Amaçlar doğrultusunda basın-yayın çalışmaları yapar
 • Bilgilendirme ve eğitim malzemeleri yayımlar
 • Düşünsel, sanatsal ve boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapar